فیبرهای پشم سنگی را نمی توان براساس داده های موجود تنظیم کرد. در یک مطالعه مقطعی صورت گرفته در آمریکا همگام با کارگران بخش تولید (هیو و همکارانش، 1993)، هیچ شواهدی از کاهش عملکرد ریه (و نیز ذات الریه و ذات الجنب) مشاهده نشد. غلظت متوسط الیاف قابل تنفس در هوا 0.03 * 106 فیبر در هر مترمکعب براساس میزان قرارگیری در معرض الیاف توام با پیشینۀ شغلی است. در یک بررسی صورت گرفته برروی عایق کاران دانمارکی (کلوزن و دیگران، 1993)، ابتلا به بیماری ریۀ بازدارنده تشخیص داده شد. میزان قرارگیری در معرض الیاف آلاینده مشخص نشده بود، اما بنظر میرسید بیشتر از مقدار گزارش شده در بالا بود زیرا عایق کاران بطور کلی گروهی از کارگران هستند که در معرض بیشترین میزان الیاف قرار دارند. به منظور ایجاد یک معیار کیفیت مبتنی بر سلامتی در هوای محیط، میانگین غلظت الیاف قابل تنفس در هوا در بررسی مقطعی صورت گرفته در آمریکا برروی گروهی از کارگران بخش تولید (هیو و دیگران، 1993) 0.03*106 فیبر در هر مترمکعب برآورد شد (جدول 3.13 را ببینید)، که این مقدار را میتوان به عنوان NOAEL برای اثرات مشاهده شده در مجرای تنفسی انسانها درنظر گرفت. با این وجود، در خصوص تفسیر ارزیابی های صورت گرفته در این مطالعه تردید وجود دارد. همچنین می توان این مسئله را مورد تردید قرار داد که آیا بررسیهای صورت گرفته در آمریکا با وضعیت موجود امروزی در دانمارک مرتبط هستند یا خیر. بنابراین تصور می شود که معیار کیفیت سلامت در هوای محیط برای الیاف پشم سنگ و پشم شیشه را نمی توان براساس داده های موجود ایجاد کرد. اطلاعات موجود درباره الیاف HT میزان مسمومیت کمی را نشان می دهد. با این وجود معیار کیفیت سلامت در هوای محیط برای الیاف HT را نمی توان بر اساس داده های موجود تنظیم کرد. بنابراین معیار کیفیت سلامت در هوای محیط را نمی توان بر اساس داده های موجود برای الیاف پشم شیشه، پشم سنگ یا الیاف HT تنظیم کرد. معیار کیفیت 74 7 در معیار کیفیت سلامت هوای محیط برای الیاف پشم سنگ، پشم شیشه و الیاف HT، که از انواع پشم های معدنی تولیدی در کشور دانمارک هستند، را نمی توان براساس داده های موجود تنظیم کرد. مقدار C موجود برای پشم معدنی معدال 1300 فیبر در مترمکعب است و پشم معدنی در گروه اصلی 1 قرار می گیرد (MST 2002). به دلیل داده های موجود هیچ دلیل آشکاری برای تغییر مقدار C برای الیاف پشم شیشه و پشم سنگ وجود ندارد. گرچه فابلیت سرطان زا بودن این الیاف برای انسانها را نمیتوان براساس داده های موجود کاملاً نادیده گرفت، میزان سرطان زا بودن الیاف پشم شیشه و پشم سنگ نسبتاً پایین تلقی می شود زیرا بنظر می رسد این الیاف در اثر انحلال و شکست عرضیِ آنها به سرعت از ریه پاک میشوند و در نتیجه مقاومت نسبتاً کمی در برابر خوردگی دارند. در نتیجه قراردادن آنها در گروه اصلی 2 به جای گروه اصلی 1 قابل توجیه است. مقدار c برای الیاف HT مشابه مقدار c برای پشم شیشه و پشم سنگ تلقی می شود تا زمانی که اطلاعات انسانی در زمینۀ این نوع الیاف بدست آید و نیاز به تجدیدنظر باشد. قرار دادن این الیاف در گروه دوم به دلیل پایین تصورشدن قابلیت سرطان زاییِ آنها در اثر مقاومت نسبتاً کم در برابر خوردگی در الیاف HT است.

7.1.1 مقدار C 1300 الیاف در هر مترمکعب به عنوان الیاف قابل تنفس در گروه دو

منابع

 آلبیناِمجی، انگولم،اِنهالین،اِلهاگمار(1998) تأثیر قرارگیری در معرض پشم های عایق بر عملکرد ریه و ایجاد سرفه در کارگران ساختمانی سوئدی. طب محیط شغلی 55،667661.

اندِرسِن اِی و اِف لنگمارک،(1986). بروز سرطان در میان کارگران صنایع تولید پشم معدنی در نروژ. سلامت محیط کار اسکند جی 12،  مکمل 1، 77-72.

برتازی پی اِی، سی زاکتی، ال ریبالدی، اِی پزاتوری، ال رادیس و آر راتوکا (1986). میزان مرگ و میر کارگران ایتالیایی در یک کارخانۀ تولید پشم شیشه در اثر سرطان. سلامت محیط کار اسکند 12، مکمل 1، 71-65.

جونبرگ (1985). التهاب پوست در اثر الیاف پشم شیشه. 400-395.

جونبرگ اِی و جی بی لوهاگن (1977). آزمایش منطقه ای بر روی الیاف معدنی (راکوول). شرکت دارویی در استکهلم 57، 260-257.

بوفتا پی، آر ساراچی، اِی اندرسِن، پی ای برتازی، جی چانگ کلود، جی چری، جی فِرو، آر فرتزل بِیم، جی هانسِن، جی اولسِن، اِن پلیتو، ال تپو، پی وسترهولم، پی وینتر، سی زوکتی (1997). میزان مرگ و میر در اثر سرطان در کارگران بخش تولید پشم شیشه. مجله اپیدمولوژی 8، شماره 3، 268-259.

بوکانیک جِی ام، جی ام مارش و یوک اِی اُ (2001). مطالعۀ تاریخی بر روی کارگران بخش تولید الیاف پشم شیشه در آمریکا: عادتهای مصرف تنباکو. مجله پزشکی محیط شغلی 43، 802-793. CEPA(2001). الیاف معدنی (الیاف پشم شیشۀ دست ساز). گزارش ارزیابی فهرست ذرات در اولویت. قانون حفاظت از محیط زیست کانادا

چری جِی و جِی داگسون (1986). قرارگیری در معرض الیاف موجود در هوا درگذشته و سایر عوامل خطرزای احتمالی در صنعت تولید الیاف معدنی دست ساز در اروپا. مجلۀ سلامت محیط کار اسکند 12ف مکمل 1، 33-26.

چری جیی، جِی داگسون، اس گرَت و دبلیو مک لارن (1986). نظرسنجی های محیط زیستی در صنعت تولید الیاف معدنی دست ساز در اروپا. مجله سلامت محیط کار اسکند، مکمل 12، 25-18.

چیازه ال، دی کی واتکینز، سی فرایر، دبلیو فایرودر، جی آر بِندر و ام چیازه (1999). مرگ و میر در اثر عفونت کلیه و مجاری ادرار در کارخانه تولید فایبرگلاس. مجله پزشکی محیط کار 56، 166-164.

کلود جِی و آر فرنزل بِیم (1986). میزان مرگ و میر کارگران در کارخانه تولید پشم سنگ در آلمان- نگاهی دیگر همراه با دنباله مطالب گسترده. مجله محیط کار اسکند 12، مکمل 1، 60-53.

کلوزن جِی، بی نِدراستورم و سی وولف (1993). عملکرد ریه در کارگران عایق کار. مجله پزشکی بی آر جِی 50، 256-252.

کوند سالازار اِل، دی گیمارائِنز، ال وی رومِرو، اِی هارتو و ام گونزالز (1985). مجله تخصصی پوست 13، 196-195.

دیویس جِی ام جی (1986). بررسی شواهد تجربی مربوط به قابلیت سرطانزایی الیاف پشم شیشۀ دست­ساز. مجله سلامت محیط کار 12، مکمل 1، 17-12.

دورلند (1988). دیکشنری پزشکی تصویری دورلند، چاپ27اُم، ساندِرز1988.

اِنتِرلینپیای، جیاممارشوانایاسمن(1983). بیماری های تنفسی در میان افراد قرارگرفته در معرض الیاف معدنی دست­ساز. مجله آمریکایی بررسی مشکلات تنفسی 128، 7-1.

انترلین پی ای، جی ام مارش، وی هندرسون و سی کالاهان (1987). میزان مرگ­ومیر گروهی از کارگران کارخانه تولید الیاف معدنی دست­ساز در آمریکا. مجله بهداشت در محل کار 31، 656-625.

اسمن اِن، ام کورن، وای حَمَد دی ویتیِر و ان کوتسکو (1979). خلاصه ای از اندازه گیری میزان قرارگرفتن کارگران در معرض الیاف و گرد و غبار موجود در هوا در شانزده کارخانۀ تولید الیاف معدنی دست­ساز. انجمن بهداشت محیط کار 40، 117-108.

گاردنر ام جی، پی دی وینتر، بی پَنت، ام جی سی سیمپسون، سی همیلتون و ای دی اچسون (1986). میزان مرگ و میر کارگران در صنایع تولید الیاف معدنی دست­ساز در انگلستان. مجله سلامت در محیط کار 12، مکمل 1، 93-85.

گودیشه ای، پی پتیت، ام ای بیلون گالاند و جی دافور (1989). مقایر آلودگی جوی ایجادشده توسط الیاف معدنی دست­ساز در ساختمانها، و در هنگام قرارگیری در معرض این الیاف در محیط غیرشغلی. انتشارات علمی IARC، 90، لیون 1989.

هانسن ای جی، اف وی راسموسن، اف هارت و اُ کمستراپ (1999). عملکرد ریه و سلامت دستگاه تنفسی کارگران کارخانجات پشم سنگ که مدت طولانی در معرض این الیاف قرار گرفته بودند. مجله پزشکی مراقبت از سلامت دستگاه تنفس 160، 472-466.

هیو جی ام، آر اِن جونز، اچ دبلیو گلایندمیر، وای وای حَمَد، و اچ وِیل (1993). بررسی کارگران قرارگرفته درمعرض الیاف معدنی دست­ساز. مجله پزشکی سلامت محیط کار 50، 667-658.

آی اِی آر سی (1988). الیاف معدنی دست­ساز و رادون. رساله هایی دربارۀ ارزیابی خطر سرطانزایی الیاف معدنی برای انسانها. جلد 81، لیون، 2002.

یولانکی ار، آی مکینن، کی سورونن، کی الانکو و تی استلاندر (2002). التهاب پوستی همراه با خارش دراثر تماس با فیبرهای معدنی مصنوعی بنابر آمار بدست آمده در فنلاند. مجله تماس پوستی 47، 333-329.

کیلبرنکیاچوورشوآراچ(1991). مشکلات ناشی از درتماس بودن کارگران با الیاف پشم شیشه و آزبست. مجله پزشکی 20، 751-745.

لِبوتانت ال، اچ دانیل، جی پی هنین، جی سی مارتین، سی نورمند، جی تیکوکس و اف ترولارد (1987). بررسی آزمایشی اثرات درازمدت تنفس MMMF بر ریۀ موشها. بهداشت شغلی 31، 790-765.

لاکی جی ای و سی اس راس (1994). رادون و الیاف شیشه ای. مجله ایمنی بالینی آلرژی94، 317-310.

مارش جی ای یوک، ام کوئین، ال اسکل، آر استون، تی اسمیت، وی هندرسون، ال وین و کی لی (1996). میزان مرگ و میر در میان کارگران کارخانجات تولید پشم شیشه و پشم سنگ در ایالات متحده: 1989 تا امروز. ایمنی سلامت شغلی12، 312-297.

مارش جی ام، ای اُ یوک، آر ای استون، جی ام بوکانیک، ام جی گولا، تی جی اسمیت و ام ام کوئین (2001 الف). بررسی تاریخی صورت گرفته برروی کارگران بخش تولید الیاف پشم شیشۀ دست­ساز در آمریکا. مطالعۀ بعدی در زمینه فایبرگلاس: یافته های اولیه. مجله پزشکی سلامت در محیط کار 43، 756-741.

مارش جی ام، ام جی گوالا، ای اُ یوک، جی ام بوکانیگ، ای کرگ و تی وی کولبی (2001 ب). بررسی تاریخی صورت گرفته برروی کارگران بخش تولید الیاف پشم شیشه دست­ساز در آمریکا: مرگ و میر در اثر مزوتلیوما. مجله پزشکی سلامت حرفه ای43، 766-757.

مک کانل ای ای، سی اکستن، تی دبلیو هشتربرگ، جی شوالیر، دبلیو سی میلر، جی اوریت، جی اوبردورشتر، جی آر چیس، پی تِوِناز و پی کوتین (1999(. بررسی های صورت گرفته در زمینه مسمومیت زایی استنشاق دو نوع پشم شیشه و آزبست در همستر طلایی سوریه ای. بخش دوم: نتایج قرارگیری در معرض این مواد به صورت دائمی. مسمومیت استنشاقی 11، 835-785.

مولین جی جی، پی وایلد، جی ام مور، جی اف کیلارد، اِن ماسین، سی میر بیچ، جی پی توامین، پی هانسر، اس لایِت ام ان دو راسکوت و ای سِگالا (1988). ارزیابی سلامت دستگاه تنفسی بر اساس پرسشنامه پرشده توسط 2024 کارگر درگیر در تولید الیاف معدنی دست­ساز. مجله سلامت محیط کار61، 178-171.

ام ام (2002). مقررات صادره توسط وزارت محیط زیست، شماره 439، 3 ژوئن 2002، فهرست مواد شیمیایی.

اُ جی 1997. صدور حکم 97/69 ای سی 5 دسامبر 1997 مطابق با پیشرفتهای فنی صورت گرفته در شورای اجرای به  تقریب قوانین، مقررات و تمهیدات مرتبط با دسته بندی، بسته بندی و برپسب گذاری مواد خطرناک. ژورنال رسمی کشورهای اروپایی، ال 343، 24-19.

پشم سنگ

پشم سنگ یکی از مؤثرترین مواد عایق بندی است. از نظر کارآیی حرارتی، قابل رقابت با عایق اصلی – یعنی هوا در حالت ایستا- است. مقاومت بالا دربرابر انتقال حرارت با حفظ مقدار زیادی هوا در وضعیت ایستا در مخازن عایق بندی برای کاربرد ظریف ترین الیاف درهم تنیدۀ پشم معدنی بدست می آید.

تکنونیکول    عایق بندی حرارتی براساس پشم سنگ از نظر عملکرد فنی درطول مرحلۀ تولید مزایایی با خود دارد.

همه مواد ما از سنگهای بازالت و با تجهیزات پیشرفته تولیدکنندگان مطرح اروپایی تولید شده اند.

درباره مواد

پشم سنگ از جنس مواد گابروبازالتی با افزودن رسوباتی با اسیدیته پایین ساخته می شود. برای رسیدن به میزان اسیدیته مطلوب، نقطۀ ذوب و رسیدن به ماده مذابی با مشخصات شارش موردنظر، مکملهایی مورد نیاز است.

مراحل فنی کار به صورت اتوماتیک درآمده و در تمام مراحل تولید – از مواد خام تا آزمایش کردن محصول نهایی- کنترل کیفیت شدید اعمال می شود. این امر سبب اطمینان یافتن از پایداری ویژگیهای محصول می شود. قطعات پشم شیشۀ آماده برای استفاده به راحتی به صورت یک لایۀ نازک بسته بندی می شوند. یک تخته پشم شیشه با استفاده از فناوری کشش بسته می شود، که این روش به دلیل بالاتربودن سرعت رسیدگی هزینه های حمل و نقل و کارگر را کاهش می دهد. این نوع بسته بندی مانع آسیب دیدن مواد هنگام قرارگرفتن روی زمین یا در محل ساخت و ساز می شود، بنابراین پشم سنگ ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی خود را در چنی شرایط نگهداری ای از دست نمی دهد.

کیفیت محصول

سیستم مدیریت کیفیت صنایع تولید پشم سنگ تکنونیکول طبق گواهینامه ایزو 2000:9001 است. اجرای این گواهینامه سبب تضمین مدیریت کارآمد شرکت و نیز بازده محصولات با ویژگیهای کیفیِ پایدار جهت تأمین نیاز بازارهای بین المللی و انتظارات مشتریان می شود.

سیستم مدیریت محیط زیستی در تمام کارخانجات تولید پشم سنگ بر طبق گواهینامه ایزو 2004:14001 صادره توسط سازمان صدور گواهینامه آلمان تأیید می شود. این گواهینامه تأیید می کند که فرآیند تولید مطابق با بالاترین الزامات مقررات محیط زیستی بین المللی صورت می گیرد. کنترل این فرآیند کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و نیز احیاء و دفع مواد زائد را تضمین می کند که خود سبب بهبود عملکرد محیط زیستی ما می شود.

محدوده مواد

کاربرد مواد عایق حرارتی از مراحل اجباری در بسیاری از فرآیندهای ساخت و تعمیر بناها است.

طیف گسترده ای از محصولات پشم سنگی شرکت تکنونیکول براساس حیطۀ کاربرد آنها تقسیم بندی می شوند و امکان کاربرد این محصولات در هر دو حیطۀ ساختمان سازی شخصی و شهری را فراهم می نمایند. دامنۀ محصولات شامل عایق کاری نماهای تهویه دار و گچی، سقفهای مسطح، کف و دیوارهای قیرگونی شده، پانلهای پیچیده و مانند آن.

قطعات پشم سنگ استاندارد برای عایق کاری صوتی و حرارتی بکار می روند.

قطعات شیاردار برای عایقکاری حرارتی با سیستمی از کانالها بکار می روند.

قطعات دارای سطح زبر برای افزایش چسبندگیِ لایۀ گچ محافظ در عایقکاری حرارتی نماها استفاده می شوند.

قطعات شیب دار برای ایجاد شیب 1.4 تا 4.2% روی سقفهایی با سطوح صاف به منظور تخلیه آب موجود روی بام به داخل ناودان ها بکار می روند.

مزیت ها

عایق کاری حرارتی مؤثر

پشم سنگ تکنونیکول یکی از مؤثرترین مواد عایقکاری حرارتی با کارآیی بالا است. مقاومت بالا در برابر انتقال حرارت به دلیل وجود ظریف ترین الیاف معدنیٍ درهم تنیده حاصل می شود، که مقدار زیادی هوا را در داخل ماده نگه می دارد.

ایمنی در برابر آتش

سنگهای گابروبازالت از مواد خام اصلی مورد استفاده در ساخت محصولات پشم سنگ هستند. دمای ذوب این الیاف فراتر از 1000 درجه سانتیگراد است، که امکان استفاده از محصولات پشم سنگ را در طیف وسیعی از دماهای کاری فراهم می سازد.

پایداری زیستی

محصولات پشم سنگ تکنونیکول معیارهای پایداری زیستی را کاملاً تأمین می کنند، که چنین چیزی با انجام آزمایشها و تستهای متعدد و داده های مربوط در این زمینه تأیید شد. پشم سنگ می تواند اثرات میکروارگانیسمها و ماکروارگانیسمهای مختلف را خنثی کنند: این ماده شرایط لازم برای فعالیت باکتری ها، قارچها و کپکها را فراهم نمی کند و محیط جذابی برای حشرات و جوندگان نیست.

جذب صدای قوی

ساختار الیافی محصولات پشم سنگی ویژگیهای آکوستیک و جذب صوت عالی در آنها را تضمین می کند. محصولات تکنونیکول دارای ضریب جذب صوت بالا در دامنۀ گسترده ای از فرکانسها هستند، که سبب کاهش سر وصدا در محیط ساختارهای مختلف عایق بندی صدا می شوند: پارتیشن ها، کف، دیوار و غیره.

قابلیت دفع آب

محصول پشم سنگ تکنونیکول دارای عوامل دافع آب است. وجود رطوبت در مادۀ عایق­کاری بر ویژگیها، شرایط سرویس دهی و آب و هوای داخلی تأثیر دارد. معمولاً عایق حرارتی درصورت مرطوب یا نمدارشدن، باید تعویض شود. پشم سنگ ما به خوبی دربرابر رطوبت محافظت شده است.

مقاومت شیمیایی

پشم سنگ تکنونیکول از سنگ بازالت ساخته می شود. مواد طبیعی این گروه به دلیل مقاومت شیمیایی بالایشان دربرابر مواد مختلف: نظیر روغنها، حلالها، رنگها، مواد اسیدی و قلیایی شایان توجه اند. پشم سنگ را می توان براحتی همراه با هرنوع مصالح ساختمانی و نیز فیلترهای خورندهدر بسیاری از شاخه های صنایع شیمیایی بکار برد.

پایداری ابعاد

افزایش مقاومت پشم سنگ تکنونیکول در برابر فشار مکانیکی با وجود ویژگیهای الیاف و ساختار پشم سنگ تضمین می شود. این پارامترها بطور جداگانه برای هر نوع ماده، بسته به زمینۀ کاربرد عایق حرارتی تنظیم می شوند.

فیبرهای پشم سنگ
 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *